Közlemény

Teljes dokumentum letöltése: ITT!

Teljes dokumentum letöltése: ITT!

 

 

 

 Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodai dajka (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 43.

   Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Rákóczi utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők végzése. A gyermekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása, az étkeztetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása az előírásoknak megfelelően, az óvodapedagógus által végzett nevelőmunka segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

•         cselekvőképesség,

•         egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         óvodai dajka képesítés,

•         szakmunkás végzettség vagy érettségi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Luczó Anikó intézményvezető nyújt, a 62/260-052 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6931 Apátfalva, Maros utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka (2 fő).

vagy

•     Személyesen: Luczó Anikó intézményvezető, Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 43.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Apátfalva Község Önkormányzat honlapja (www.apatfalva.hu) - 2019. szeptember 6.

•         Apátfalvi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. szeptember 6.

•         Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde hirdetőtáblája - 2019. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő tartama 3 hónap. 1 fő dajka munkavégzés helye: Maros u. 43., 1 fő dajka munkavégzés helye: Rákóczi u.23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 6.

 

 

 

 

 

A Kormány a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban intézkedéseket fogalmazott meg az érintett tárcák számára annak érdekében, hogy a kedvezményezett térségekben bevezetésre kerüljön egy olyan gazdaságélénkítő programcsomag, mely révén a helyben működő, vagy az adott településen új termelő kapacitások létrehozását vállalni szándékozó vállalkozások támogatásával megvalósulhat a helyi foglalkoztatás bővítése.

 

A program célja a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítésével.

 

E célok elérése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Pénzügyminisztérium ötmilliárd forint keretösszeggel ismét pályázatot hirdetett, melynek révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely jöhet létre Magyarországon.

 

A pályázati kiírás, a hozzá tartozó útmutató, valamint a pályázat benyújtásához szükséges mellékletek, az alábbi helyen érhetőek el:

 

https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-5-milliard-forint-tamogatas-a-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremtesere

 

 

Kérem intézkedését arra vonatkozóan, hogy a településen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k a pályázati lehetőséget megismerjék. A potenciális pályázói kör minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében célszerűnek tartjuk az érintett település honlapján a felhívás közzétételét a fenti link honlapon történő hivatkozásával.