I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal székhelye és postacíme:
6931 Apátfalva, Templom utca 69.
Tel: 06-62/520-040, Fax: 06-62/520-043
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.apatfalva.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Szekeres Ferenc polgármester Tel: 06-62/520-040
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szénási Hanna jegyző Tel: 06-62/520-040
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
4. Ügyfélfogadási rend A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve,beosztása, elérhetősége
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai

6. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése,
és 1. pontban meghatározott adatai
Apátfalvi Művelődési Ház és Könyvtár székhelye és postacíme:
6931 Apátfalva, Templom utca 57.
Tel: 06-62/260-126 Fax: 06-62/260-126
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde székhelye és postacíme:
6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Tel: 06-62/260-052 
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
-
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai
-
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése,
illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye
-
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,
a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
-
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének,
hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád Megyei Kormányhivatal Cím:
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Tel.: (62) 562-606 Fax: (62) 562-601
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.csmkh.hu


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

-

-

-

-

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében
a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
-
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai -
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
-
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények -
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei -
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza -
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától -
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények -
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

-

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

-

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

-

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

-

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

-

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

-

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

-

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-