Apátfalva Község Önkormányzat

 

 Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Apátfalvi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében kötelezően előírtak figyelembe vételével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

  

 

I. Fejezet

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A hivatal megnevezése, fontosabb adatai

 

 

 

(1)     A Hivatal a Képviselő-testület által Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. § (1) bekezdése alapján létrehozott, egységes szerv, amely – polgármesteri hivatal elnevezéssel – ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

 

  

(2)     A Hivatal jelenleg hatályos alapító okiratát Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 26. napján elfogadott 89/2014. (08.26.) Kt. h-val adta ki.

 

  

(3)    A Hivatal fontosabb adatai:

 

  1. Neve: Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

    

  2. Székhelye:   6931 Apátfalva, Templom u. 69.

   Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043

   E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    

  3. Alapítás éve: 1990.

   Jogelőd: Apátfalva Községi Tanács VB. Szakigazgatási Szerve

                        6931 Apátfalva, Templom u. 69.

    

  4. Felügyeleti szerve: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete,               6931 Apátfalva, Templom u. 69.

    

  5. Fenntartója: Apátfalva Község Önkormányzat,

                       6931 Apátfalva, Templom u. 69.

    

  6. Működési területe: Apátfalva község közigazgatási területe

    

   (4) A hivatal jelzőszámai:

 

 1. KSH megyekód: 06

  b.)     KSH településkód: 14252 06 000

 

 1. BM azonosító: 9 község

 2. Településtípus kód: 94

 3. Kistérségi jelzőszám: 3604

  f.)     Szakági azonosító: 8411

 

  1.   KSH azonosító: 15354635.8411.325.06

  2.   Anyakönyvi azonosító: 142520

            - kihelyezett anyakönyvi esemény: 142521

  3.   Népesség nyilvántartó szervkód: CPTKL

  4.   Számlavezető pénzintézet: Pillér Takarékszövetkezet

              6931 Apátfalva, Hunyadi u. 18.

  5.   Pénzforgalmi számlaszám: 56900123-10016439

  6.   Költségvetési intézményi törzsszáma: 354633

  7.   Adószáma: 15354635-1-06

  8.   TB törzsszám: 4124-7

  9.   OEP kód: 1437

  10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Hivatal nem alanya az általános forgalmi adónak.

    

   (5)  A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 841105 HelyiÖnkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

    

   (6) Az I. fejezet (2), (3), (4), (5) bekezdésében foglaltak naprakészségéért a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője a felelős.

    

   (7) A Hivatalnak önálló, saját nevében végzett vállalkozási tevékenysége nincs.

    

 

      (8) A Hivatal az alaptevékenység végzéséhez biztosított, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások terhére szolgáltatást végezhet, ez azonban nem minősül vállalkozási tevékenységnek.

 

  

(9) A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

Apátfalva Község Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingatlan és ingó vagyon.

 

  

(10) A vagyon feletti rendelkezési jog:

 

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendelet, valamint költségvetési rendelet határozza meg.

 

  

  (11) A vagyon felett a tulajdonosi jogokat Apátfalva Község Önkormányzat gyakorolja, kivéve a tulajdonosi hozzájárulást, amelyet a képviselő-testület átruházott a polgármesterre.

 

  

  (12) A Hivatal gazdálkodó szervezetek felett alapítói, illetve tulajdonosi jogokat nem gyakorol.

 

 

 

 

 

II. Fejezet

 

 

A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPTEVÉKENYSÉGE

 

A Hivatal jogállása

 

 

  

(1) A Hivatal – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése  alapján az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, költségvetési szerv - jogi személyiséggel rendelkezik.

 

 

 

(2) A Hivatal gazdálkodási formája:

 

-  feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,

 

-    tevékenység jellege szerinti besorolás: közhatalmi költségvetési szerv.

 

 

  

A Hivatal alaptevékenysége

 

 

 

 (1) A Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenysége és a tevékenységek forrásai.

 

a) az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok.

 

  

aa.) rendelkező jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – továbbiakban Mötv.) – 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdése,

 

  

ab.) tevékenység forrása: a  felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés,

 

  

ac.) feladatmutató: nincs

 

  

b) az önkormányzat képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző, valamint helyi jogszabály által a hivatal köztisztviselője feladat- és hatáskörébe utalt ügyek döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok:

 

 

ba.) rendelkező jogszabály: Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, ágazati törvények, egyéb feladat- és hatásköri jogszabályok,

 

 

bb.) tevékenység forrása: a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés,

 

 

bc.) feladatmutató: nincs

 

 

(2) A Hivatal által ellátott kormányzati funkció szerinti besorolt szakmai alaptevékenységek: (az alapító okiratban foglaltak szerint)

 

 

 

 

 

A Hivatalhoz tartozó önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervek

 

 

 

(1)   A Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (1)–(3) bekezdései alapján ellátja az alábbi, hozzá tartozó önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat

 

a.) Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda -Bölcsőde

 

     6931 Apátfalva, Maros u. 43.

 

b.) Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

     6931 Apátfalva, Maros u. 39.

 

 

 

(2)   A Hivatal és az önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét – a képviselő-testület által jóváhagyott – megállapodás rögzíti.

 

 

III. FEJEZET

 

 

 

A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATA ÉS MŰKÖDÉSE

 

A Hivatal szervezeti felépítése

 

 

  

(1) A Hivatal vezetői szintekre nem tagolt, önálló, egységes hivatalként működik.

 

  

(2) A Hivatalt a Polgármester által – pályázat útján - határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

 

  

(3) Az önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai címen engedélyezett létszám 12 fő.

 

  

(4) A Hivatal szervezeti felépítése, engedélyezett álláshelyek megnevezése:

 

  

 

 

 

 

A Hivatal szervezeti felépítése, engedélyezet álláshelyek megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal irányítása, vezetése

 

 

 

(1) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva a jegyző közreműködésével irányítja a Hivatalt. A polgármester tartós távollétében az alpolgármester gyakorolja az irányítási jogosítványokat.

 

  

(2) A polgármester, mint a Hivatal irányítója, a jegyző, mint a Hivatal vezetője a Hivatal részére általános érvényű utasítást adhat ki. A polgármesteri és jegyzői utasításokat - főszámra történő iktatás után – évente kezdődő folyamatos sorszámozással egységes jelölést alkalmazva kell kiadni:

 

          ..../20(11). számú Polgármesteri utasítás

 

          ..../20(11). számú Jegyzői utasítás

 

  

(3)   A polgármester és a jegyző szükség szerint tartanak vezetői értekezletet, ahol a munkavégzés főbb irányait határozzák meg.

 

  

(4) A hivatal köztisztviselői és munkatársai részére a jegyző szükség szerint megbeszélést tart.

 

  

  (5) A Hivatal munkáját közvetlenül a jegyző szervezi és irányítja.

 

  

(6) Azok az ügyintézők, akik a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések előkészítői kötelesek részt venni a testületek ülésein.

 

 

 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása

 

 

(1) A Hivatal köztisztviselőit a jegyző nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

 

  

(2) A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

  

(3)  A polgármester által meghatározottak szerint a köztisztviselők kinevezéséhez, jutalmazásához és felmentéséhez a polgármesterrel való egyeztetés szükséges.

  

 

 

IV. Fejezet

 

  

A HIVATAL FELADATAI

 

  

(1) A Hivatal alapvető feladatait részletesen a 2011. évi CLXXXIX.  tv., az 1991. évi XX. tv., más feladat- és hatáskört megállapító jogszabályok, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata és a Hivatal Gazdálkodási Ügyrendje határozza meg.

 

      A Hivatal ezen dokumentumokban foglaltakon túlmenően ellátja a polgármester és a jegyző által meghatározott feladatokat, ezek különösen:

 

 

   1. a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek előkészítése, szervezése, dokumentálása, döntéseik végrehajtása, azok ellenőrzése,

     

     

   2. a helyi képviselők munkájának segítése,

   3. a lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése,

   4. a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés,

   5. az önkormányzati társulások megállapodásaiban foglaltak végrehajtása,

   6. a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei működési feltételeinek biztosítása.

     

    (2) A Hivatal főbb feladatai:

     

    a) Pénzügyi- gazdálkodási területen:

 

 • előkészíti a pénzügyi és gazdasági vonatkozású előterjesztéseket,

 • előkészíti az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és zárszámadási rendeletek tervezeteit, szükség szerint javaslatot tesz az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokra,

 • közreműködik a költségvetés végrehajtásában,

 • szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását,

 • összeállítja az éves, féléves költségvetési beszámolókat,

 • teljesíti a költségvetési, pénzforgalmi információs, adóbevallási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket,

 • nyilvántartja és kezeli az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat (ingatlankataszter, vagyonleltár),

 • gondoskodik a könyvviteli nyilvántartás szabályszerű vezetéséről,

 • biztosítja a hivatal működésével kapcsolatos ellátási feladatokat,   

 • segíti az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi tevékenységét,

 • részt vesz a hivatal és az intézményeik számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat.

   

  b) Adóügyi hatósági területen:

 • biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését,

 • intézi az elsőfokú adóhatósági ügyeket,

 • gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról és behajtásáról,

 • megindítja az adóbehajtási eljárást,

 • adóügyi információkat szolgáltat,

 • kiállítja és megküldi az adó- és értékbizonyítványokat,

 • ellátja az egyéb adóügyi feladatokat (adóigazolások, egyéb hatósági igazolások kiállítása stb.).

   

  c.) Hatósági igazgatási, államigazgatási területen:

 • általános igazgatás,

 • anyakönyvi ügyek: közreműködik az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás: gondoskodik a jegyző hatáskörébe utalt személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáról; vezeti a helyi népesség-nyilvántartást, előkészíti az adatszolgáltatást, gondoskodik a személyes adatok védelméről, vezeti a jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat,

 • kereskedelmi és vendéglátási ügyek: üzletek működési engedélyének kiadása, bejelentőlapjának nyilvántartásba vétele, nyilvántartások vezetése,

 • szociálpolitikai ügyek: gondoskodik a hatáskörébe utalt szociális ellátással kapcsolatos feladatokról, ellátja a segélyezéssel kapcsolatos feladatokat,

 • gyermek- és ifjúságvédelem: ellátja a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,

 • hagyaték: gondoskodik a hagyatéki feladatok ellátásáról,

 • honvédelem: helyi védelmi bizottságokkal kapcsolatos egyéb feladatok,

 • kommunális igazgatás: gondoskodik a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről,

 • ügyiratkezelési feladatok,

 • egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok,

 • a jegyzői hatáskörbe utalt gyámügyi feladatok,

 • a jegyzői hatáskörbe utalt közművelődési tevékenységgel, a testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatok,

 • jegyzői hatáskörbe utalt nevelési-oktatási feladatok.

   

 

(3) A köztisztviselők feladatait részletesen a munkaköri leírások szabályozzák.

 

  

(4) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza többek között: a munkavégzés helyét, a munkakörben ellátandó feladatot, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat, a helyettesítési rendet. A munkaköri leírást a kinevezési okmányhoz csatolni kell.

 

  

(5) A Hivatal köztisztviselői  munkaköri leírását a jegyző határozza meg.

 

 

 

 

V. Fejezet

 

  

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 

Munkarend, munkaidő beosztása

 

 

(1)  A Polgármesteri Hivatal heti munkaideje 40 óra. A munkaidő megszakításával a köztisztviselő számára a munkaidőn belül naponta 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

 

      A Hivatal munkarendje:

 

 1. a munkaidő hétfőtől csütörtökig:  7.30 órától 16.00 óráig tart,

 2. a munkaidő szerdán:                     7.30 órától 17.30 óráig tart,

 3. a munkaidő pénteken:                   7.30 órától 12.00 óráig tart,

 4. a munkaidő része a:                    12.00 órától 12.30 óráig tartó ebédidő.

   

  (2) A hivatal ügyfélfogadási rendje:

  Hétfő                                                         7.30 órától    12.00 óráig

  Kedd                                                                   --

  Szerda                                                       7.30 órától    17.30 óráig

  Csütörtök                                                            --

  Péntek                                                       7.30 órától    12.00 óráig

   

   

    

  (3) A polgármester ügyfélfogadási rendje:

  Szerda                                                       8.00 órától    12 óráig tart.

   

  (4) A jegyző ügyfélfogadási rendje:

             Péntek                                                       8.00 órától     12 óráig tart.

   

  (5) Anyakönyvi ügyekben munkanapokon egész napos az ügyfélfogadás.

   

  (6) A pénztár nyitvatartási rendje:

              Hétfő                                                         8.00 órától    12 óráig

              Szerda                                                        8.00 órától    12 óráig tart.

   

(7) A képviselő-testület és bizottságai tagjait ügyfélfogadási időn kívül is soron kívül kell fogadni.

 

  

 

 

Helyettesítés szabályozása

 

  

(1) A Hivatal köztisztviselői tekintetében a helyettesítés rendjét a jegyző munkaköri leírásban állapítja meg.

  

 

 

A polgármesteri hivatal iratkezelése

 

 

(1)  Az önkormányzat iratkezeléssel kapcsolatos feladatait a polgármesteri hivatal látja el.

 

  

  (2)   A hivatal iratkezelése e szabályzat rendelkezései és a hatályos jogszabályok alapján a jegyző által kiadott „ Iratkezelési Szabályzat” szerint történik.

 

  

(3)   Az iratnyilvántartás (iktatás) központi iratkezelési rendszerben, az iratkezelés hagyományos, kézi módon történik.

 

  

  (4)   Az iratok nyilvántartására (iktatására) alszámokra tagolódó, évenként újrakezdődő   sorszámozású nyilvántartási rendszert kell alkalmazni.

 

  

 (5) Az iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el, aki

 

-  felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és   eszközei rendelkezésre álljanak,

 

- évente ellenőrzi az iratkezelési szabályzat betartását, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről,

 

-     szükség esetén javaslatot tesz az Iratkezelési Szabályzat, illetve - az illetékes közlevéltárral egyetértésben - az Irattári terv módosítására,

 

-     az ügyintézők munkaköri leírásában rögzíti az iratkezeléssel kapcsolatos  feladataikat.

 

 

 

  (6)   Az iratkezelés megváltoztatására, módosítására csak a következő naptári év kezdetétől kerülhet sor.

 

  

 (7)  Az ügyiratok iktatását és kezelését az igazgatási előadók közül e feladattal megbízott  köztisztviselő végzi.

 

  

(8) Az ügyintéző az ügyet az ügyintézési határidőn belül köteles elintézni.

 

  

(9)  A Hivatal köztisztviselői tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó, de más ügyintéző feladatát is érintő ügyekben az érdekelt köztisztviselők egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a köztisztviselő felelős, akinek az ügyben az első intézkedés megtétele feladatkörébe tartozik.

 

 

A hivatalhoz érkező küldemények átvétele, szignálása, iktatása

 

  

(1) A hivatal címére postán érkező küldeményeket a megbízással rendelkező dolgozó veszi át és átadja a polgármesternek, távollétében a jegyzőnek.

  

 1. A hivatal részére elektronikus úton (e-mailben) érkezett leveleket az iktatást végző köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, minden munkanapon kinyomtatni, s a polgármester, távollétében a jegyző részére átadni. Sürgős, vagy rövid határidőre elintézendő leveleket a fenti rend szerint azonnal továbbítani kell. Ezt követően, ezen küldemények útja azonos a postán érkezett küldeményekével.

   

 2. A küldeményeket az iktatási feladatot ellátó köztisztviselő bontja fel, és ellátja az aznapi dátumbélyegzővel.

   

 3. Az ügyfél által szóban előterjesztett kérelmekről készült jegyzőkönyveket az iktató részére haladéktalanul le kell adni, azokat az iktatást végző ügyintéző legkésőbb másnap reggel szignálásra a jegyzőnek köteles átadni.

   

 4. Az érkezett küldeményeket a polgármester és a jegyző együtt szignálja: 

  - a polgármester távollétében a szignálást a jegyző végzi,

  -  a polgármester és a jegyző együttes távolléte esetén az iktatást végző köztisztviselő,

  - az iktatást végző a szignált és iktatott ügyiratokat átadja az érintetteknek, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző előadói könyvébe beírja az iktatott ügyiratokat és átadja az érkezett küldeményeket.

  - az ügy elintézésére vonatkozó határidőt az iktatást végző az ügyiraton köteles jól látható módon feltüntetni.

   

 

   (6) Az érkezett küldeményeket az érkezés napján iktatni kell. Valamennyi külső szervtől érkezett iratot, továbbá a saját kezdeményezésre induló ügyek alapiratát be kell iktatni, a következő kivételekkel:

 

Nem kell beiktatni:

 

-    különböző prospektusokat, ajánlásokat,

 

-    gazdasági társaságok által szervezett továbbképzésre szóló meghívásokat, ajánlásokat,

 

 • megrendelésre nem kerülő szakkönyv-ajánlatokat.

   

   

    

 1. Irattárba csak elintézett, vagy határidőbe helyezett irat kerülhet, amiért az ügyintéző tartozik felelősséggel.

   

 2. Az iratok a tárgyévben, illetve az azt megelőző évben a kézi irattárban kerülnek elhelyezésre, ezt követően  őrzésük a központi irattárban történik. Az iratok folyamatos irattározásáért az iktatást végző köztisztviselő felelős. Elintézett, véglegesen irattárba helyezett iratot az irattárból kiemelni csak az átvétel igazolását tartalmazó ügyiratpótló egyidejű elhelyezésével lehet.

   

 3. Az ügyiratok irattározását, selejtezését a vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni.

   

   

  Kiadmányozás rendje

   

  A Hivatalban a kiadmányozási rend a következő:

   

  (1) A Hivatalban a kiadmányozás jogát a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között a jegyző, illetőleg a hatáskör címzettje gyakorolja. Kiadmányozási joggal mind a polgármester, mind a jegyző – a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben – köztisztviselőt felruházhat.

   

 

(2) A kiadmányokon minden esetben fel kell tüntetni az adott ügyben eljáró ügyintézőt.

 

  

(3)  Az aláírt iratok postázásáról valamennyi köztisztviselő maga gondoskodik. A postakönyv összeállítása, a levélbélyeg felragasztása, a postára történő elvitele és a beérkező napi posta elhozatala az iktatással megbízott köztisztviselő feladata.

 

 

  

VI. FEJEZET

 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, cégszerű aláírás

 

 

 

(1)  Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Érvényesítést csak ezzel írásban megbízott, pénzügyi- számviteli szakképesítésű köztisztviselő végezhet. Az önkormányzatnál utalványozásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

 

  

(2) A polgármesteri hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Érvényesítést csak ezzel írásban megbízott pénzügyi – számviteli szakképesítésű köztisztviselő végezhet. A polgármesteri hivatalnál utalványozásra a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

 

  

(3)  A kötelezettségvállalási és utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlásának rendjét külön szabályzat tartalmazza.

 

 (4)  A bankszámláról való rendelkezéshez a bankszámlaszerződésben rögzített, két képviseleti joggal felruházott személynek az aláírás-bejelentésben meghatározottak szerinti aláírása szükséges. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a pénztáros köteles őrizni.

  

 

 

 

VII. FEJEZET

 

 

Bélyegzők nyilvántartása, használata

 

  

 (1) A Hivatal az alábbi típusú és feliratú bélyegzőket használja:

 

   

Fejléc bélyegzők:

  

 

a.)           Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

                              6931 Apátfalva, Templom u. 69.

                              Tel.: 06-62/520-040; Fax: 06-62/520-043

                              E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                      (1-8. sorszámozással)

 

 

 

 1.          Apátfalvai Polgármesteri Hivatala

                              6931 Apátfalva, Templom u. 69.

                       Adószám: 15354635-1-06

                                   Banksz.: 56900123-10016439

             

  Körbélyegzők:

   

 

 1. Köztársasági címerrel:

                          - Apátfalva Község Képviselő-testülete

                          - Apátfalva Község Önkormányzata

                          - Apátfalva Község Polgármestere

                          - Apátfalva Község Alpolgármestere

                          - Apátfalva Község Jegyzője

                          - Apátfalvi Polgármesteri Hivatal (1-8. sorszámozással)

                          - Apátfalva Község Anyakönyvvezetője

                          - Apátfalva Község Népességnyilvántartása

   

 2. Apátfalva címerrel:

 

 • Apátfalva Község Pecsétje

   

   

   

   

   

  Választási bélyegzők:

         A Magyar Köztársaság címerével:

 • Apátfalva Község Választási Bizottság

   

 

 1. A Magyar Köztársaság címerével:

  - Apátfalva Község Szavazatszámláló Bizottság

           (1-4. számozással)

   

 2. A Magyar Köztársaság címerével:

  - Apátfalva Község Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság

       

  Egyéb bélyegzők:

   

 

 1. A fénymásolat az eredetivel mindenben

                    megegyezik, hiteles.

                    Apátfalva

   

 2. A határozat jogerős.

                    Irattár:

        Apátfalva, ……….év ……………….hó ……. nap

                       (1-2. sorszámozással)

   

 3. Kifüggesztve: 20..  ……………. …..-tól 20.. ………………. …..-ig

                    Apátfalva, 20.. ……………… ……

                                    

                                                                                                    Dr. Szénási Hanna

                                                                                                             Jegyző

   

  d.) Kifüggesztve: ______________________

       Közlés kezdő napja: _________________    

       Közlés utolsó napja: _________________

       E határidő jogvesztő.

       Levétel: ___________________________

                                                                                                    Dr. Szénási Hanna

                                                                                                            jegyző

                                                                        

  e.) Iktatóbélyegző:

                          Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

                          Érkezett:

                          Iktatószám:

                          Előszám:  

                          Utószám:  

                          Melléklet db:   

                          Előadó:

   

  f.) Irattárba tehető:

                          (1-6. sorszámozással)

   

   

   

    

   (2) Amennyiben azonos elnevezéssel több bélyegző kerül kiadásra a megkülönböztetés érdekében a bélyegzőket arab számmal (sorszámmal) kell ellátni.

 

 (3) A bélyegzők megrendeléséről a jegyző gondoskodik.

 

 (4)  A használatra kiadott bélyegzőkről az erre munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselő  nyilvántartást vezet.

 

 (5) A nyilvántartó a használatra kiadott bélyegzők meglétét évenként ellenőrizni köteles. A bélyegzőfelelős a használatra történő átadás-átvétel során a bélyegzőlenyomat mellett az átvevővel az alábbi szövegű nyilatkozatot íratja alá:

 

„Alulírott a mai napon a következő lenyomatú bélyegzőt használatra és megőrzésre átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegző illetéktelenek kezébe ne kerüljön. A bélyegzőt csak a hivatal céljaira, rendeltetésének megfelelően használom.”

  

 

Bélyegzőlenyomat:

 

Apátfalva, 200… év..................................hó.....nap.

 

  

                                                                              átvevő aláírása

 

 

 

   (6)  A bélyegzőt kezelő köztisztviselő anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért. Ha a köztisztviselő a rábízott bélyegzőt elveszti, erről a jegyzőnek írásban köteles jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni. A jegyző a felelősség megállapításától függetlenül a bélyegző megsemmisítési eljárását lefolytatja.

 

 

(7) Az elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált bélyegzőt a jegyzőnek vissza kell adni. A bélyegzőt nyilvántartó köztisztviselő jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett az elhasználódott bélyegzőt a jegyző utasítására megsemmisíti. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. Ha a bélyegzőt kezelő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszűnik, a bélyegző visszaadását a munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

 

 

 

VIII. FEJEZET

  

Kiküldetés, gépkocsi-használat

 

  

(1) A kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző, a jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja. A hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó költségtérítésére az érvényben lévő szabályok az irányadók.

 

  

(2) A saját személygépkocsi hivatali célra történő használatát a polgármester engedélyezi.

 

 

 

 

IX. FEJEZET

 

  

A hivatal gazdálkodásának rendje

 

 

(1)  A hivatal gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az önkormányzat kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevétel – a jegyző feladata.

 

  

(2) A gazdálkodási feladatokat a Gazdálkodási Ügyrendben meghatározott módon kell végezni.

 

  

(3)  A Hivatal működési rendjét képező belső szabályzatokat ezen Szervezeti és Működési   Szabályzat függelékeként kell kezelni.

 

  

(4)   A Hivatalnál a független belső ellenőrzési feladatokat a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása látja el. A hivatal Belső Kontroll rendszert is működtet.

       

 

 

 

X. FEJEZET

 

 

Belső Kontrollrendszer

 

 

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

 

  

a)   a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen, valamint a meghatározott követelményekkel összhangban hajtsa végre,

 

b)   teljesítse az elszámolási kötelezettségeket és

 

c)   megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségekről (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól,

 

  

A belső kontrollrendszernek biztosítani kell, hogy

 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, és a meghatározott követelményekkel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség),

 

b)   az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,

 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és

 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembe vételével.

 

 

 

A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést az alábbiak vonatkozásában:

 

a)   a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése,

 

b)   a pénzügyi kihatású döntések, célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

 

c)   a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő jóváhagyása,

 

d)   a gazdasági események elszámolása, kontrollja.

 

  

A belső kontroll rendszer működését a függelékben előírt szabályzatokban megfogalmazott előírások betartásával biztosítja.

 

  

 

 

 

 

XI. FEJEZET

 

 

 

Záró rendelkezések

 

 

 

(1)  Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

     

(2)  Egyidejűleg a 60/2015. (04.28.) Kt. h-val elfogadott SZMSZ hatályát veszti.

 

  

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képezi.

 

  

3.1.   Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

 

  1.    A Hivatal által vezetett bankszámlák számlaszámai

 

  1.    Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerint besorolása

  2.    Hatásköri jegyzék

  3.    Munkaköri leírások

  4.    Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek jegyzéke

  5.    Szabályzat a vagyonnyilatkozatok kezelésére és a vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás szabályaira

            3.8.   Kockázatkezelési szabályzat, szabálytalanságok kezelésének szabályzata

            3.9.   Gazdálkodási Ügyrend

 

  1. Számlarend

  2. Számviteli politika

  3. Bizonylati szabályzat

  4. Kötelezettségvállalási Szabályzat

  5. Pénzkezelési Szabályzat

  6. Önköltség-számítási Szabályzat

  7. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,

            - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

  8. Az eszközök és források értékelési szabályzata

  9. Közszolgálati Szabályzat

  10. Tűzvédelmi Szabályzat

  11. Munkavédelmi Szabályzat

  12. Kockázatértékelés veszélyes anyagokra

  13. Adatvédelmi Szabályzat

  14. Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat

  15. Analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

  16. Informatikai Szabályzat

  17. Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat

  18. FEUVE Szabályzat – ellenőrzési nyomvonal

  19. Pályázattal, támogatással és Európai Uniós Forrás megszerzésével kapcsolatos tevékenység szabályzata

  20. Reprezentációs kiadások szabályzata

  21. Beszerzések lebonyolításának szabályzata

  22. Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

  23. Helyiségek és berendezések használatának szabályzata

            3.33. Közbeszerzési Szabályzat

            3.34. Iratkezelési Szabályzat

            3.35. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

    

    

    

    

    

 

                      Szekeres Ferenc                                                 dr. Szénási Hanna

 

                  polgármester                                                             jegyző

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2015. (08.25.) Kt. h-val jóváhagyta.

 

 

 

 

 

Apátfalva, 2015. augusztus 25.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      dr. Szénási Hanna

 

                                                                                                                jegyző